CERMAT testy pro 5. třídu, 7. třídu i 9. třídu

💡 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2024 (2023/24) 💡

Podívejte se na správné výsledky + zadání a řešení ostrých přijímacích zkoušek 2024 (2023/24).

Včetně videorozborů s postupem a řešením! 

Zobrazit výsledky přijímaček 2024

ℹ️  Na této stránce najdete vše podstatné o samotných CERMAT přijímacích testech:

Testy na přijímačky z 9. třídy

Cermat testy pro 5., 7. i 9. třídu

1.1 Co jednotná přijímací zkouška obnáší a týká se i mě?

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) je připravována státní příspěvkovou organizací CERMAT, která připravuje i vyhodnocuje testy na přijímací zkoušky. Je stejná pro všechny učební obory a pro všechny typy středních škol či víceletých gymnázií, tedy stejnou zkoušku dělá žák hlásící se na gymnázium, na střední průmyslovou či na jinou střední odbornou školu.

Není stanoven bodový zisk, kterého musíte dosáhnout, abyste byli přijati. Přijímačky jsou tak trochu soutěž, kde ti nejlepší uchazeči berou omezená místa na dané škole. Nicméně pokud se chcete rychle zorientovat, zdali je daná škola pro vás, případně jak moc musíte zapracovat, pomůže vám znát bodový zisk posledního přijatého uchazeče za loňský rok.

Kalendář přijímacích zkoušek.

Chcete se dozvědět např. všechna důležitá data z našeho přehledného kalendáře? Či se podívat na nabídku doučování?

Více o přijímačkách 2023/24

1.2 Kdo je to ten CERMAT?

CERMAT, známý také jako CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), navazuje na vzdělávací organizaci vzniklou v roce 1999 pod názvem Centrum pro reformu maturitní zkoušky, později Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Zpočátku měl CERMAT na starosti didaktické testy k maturitě, v roce 2017 přibyla navíc i jednotná přijímací zkouška na střední školy a víceletá gymnázia. CERMAT řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, činnost a pravomoce CERMATu jsou upraveny zákonem (konkrétně § 80 školského zákona).

1.3 Jak vůbec test od CERMATu vypadá?

Určitě je dobré vědět, jak test vypadá před tím, než ho vidíte u ostré zkoušky. Test má totiž zcela jedinečný koncept a pro úspěšné zvládnutí vám nebude stačit jen hlava plná vědomostí, budete si také muset osvojit tu správnou testovou strategii. U každého testu dostanete jeden testový sešit a jeden záznamový arch. Do záznamového archu zapisujete své odpovědi a také ho jako jediný odevzdáváte, testový sešit (zadání) si můžete ponechat.

test z matematiky
Test z českého jazyka

1.4 Jak se testy, respektive záznamové archy, vyhodnocují?

Maximální možný počet bodů získaný z jednoho testu je 50, v součtu obou testů tedy 100 bodů. Testy se píší ve dvou dnech, žák má tedy prakticky vzato 2 pokusy. Každý den jsou ale zadání samozřejmě jiná a sčítá se pak lepší výsledek z matematiky a lepší z češtiny. Pokud se tedy jeden den test úplně nepovede, žák má další „šanci” v druhém testu, který mu může skóre vylepšit.

Vyplněné záznamové archy si školy samy neopravují, ale ihned po vybrání se oskenují a zasílají k centrálnímu opravování do CERMATu. Ten pak v prvním kroku přes svůj systém strojově opraví a oboduje uzavřené úlohy (např. ANO/NE nebo A/B/C/D) – tedy ty úlohy, které jsou v záznamovém archu zaznamenány pomocí křížku (X) z rohu do rohu čtverců. Odpověď je možné změnit jedině začerněním křížku, avšak není možné opět zakřížkovat začerněné políčko.

Otevřené úlohy (ty, kde se vypisuje odpověď slovy/čísly/rýsuje) neopravuje počítač, ale proškolení pracovníci (tzv. hodnotitelé), kteří zaručeně vědí, jaké zápisy odpovědí uznávat. Neuznávají nečitelné či přeškrtané odpovědi, nesprávné postupy výpočtu a jiné.

Velkou výhodou je, že se za špatné odpovědi nestrhávají body. Rozhodně tedy tipujte, i pokud si nejste úplně jistí, a nenechávejte minimálně uzavřené úlohy bez odpovědi. Zkuste vylučovací metodu nebo si prostě jedno písmenko tipněte.

učitelka držící testy

2. Jak na CERMAT testy

Z deváté třídy vám k úspěšnému absolvování bude stačit znalost učiva 1. a 2. stupně základní školy, z páté pak prvního stupně a ze sedmé z 1. a poloviny 2. stupně ZŠ. Test se staví na základě RVP (rámcově vzdělávacího programu).

Na test z ČJ mají uchazeči 60 minut, na ten z matematiky 70 minut. Uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) mohou mít tuto dobu prodlouženou.

CERMAT Český jazyk a literatura (předpoklad pro testy 2024)
 1. Obecné informace:
  • Maximální dosažitelný počet bodů: 50
  • Počet úloh: 30
  • Délka psaní testu: 60 minut
 2. Obsah testu – v testu najdete úlohy z těchto okruhů:
  • Pravopis (za 8–10 bodů)
  • Slovní zásoba a tvoření slov (za 6–10 bodů)
  • Skladba (za 5–8 bodů)
  • Tvarosloví (za 5–8 bodů)
  • Porozumění textu (za 8–10 bodů)
  • Slohová výchova (za 3–7 bodů)
  • Literární výchova (za 3–6 bodů)

ℹ️  Typy úloh:

Otevřené úlohy (vypisovací) – celkem za 15 bodů na úlohy z pravopisu, skladby, slovní zásobu a tvarosloví.

Uzavřené úlohy – výběr ze 4 možností – A/B/C/D, úlohy na přiřazení správných odpovědí, úlohy na seřazení textu, úlohy ANO/NE.

Plnou specifikaci požadavků naleznete zde.

Požadavky vycházejí z RVP pro základní vzdělávání Český jazyk a literatura. K lepšímu pochopení mohou také posloužit požadavky na vědomosti a dovednosti v Standardech pro základní vzdělávání.

CERMAT Matematika (předpoklad pro testy 2024)
 1. Obecné informace:
  • Maximální dosažitelný počet bodů: 50
  • Počet úloh: 16
  • Délka psaní testu: 70 minut
 2. Obsah testu – v testu najdete úlohy z těchto okruhů:
  • Číslo a proměnná (15 bodů) – výrazy, rovnice, převedení zlomku do základního tvaru
  • Závislosti, vztahy a práce s daty (za 6–14 bodů) – porozumění grafu, slovní úlohy
  • Geometrie (za 10–17 bodů) – pozor, nejde jen o rýsování, ale i o výpočet velikosti úhlů, výpočet délky, obvodu, obsahu, objemu atd.
  • Převody jednotek (za 2–3 body)
  • Nestandardní aplikační úlohy (za 8–11 bodů) – úlohy testující aplikaci znalostí za poslední roky studia, např. řešení úlohy pomocí úvahy či rovnic, ale i strategické a kombinatorické úlohy bez použití kombinatorických vzorců atd.

ℹ️  Typy úloh:

Otevřené úlohy (s postupem) – u těchto otevřených úloh je vyžadován a hodnocen i postup. V případě zapsání pouze výsledku získává žák 0 bodů, i když je výsledek správný.

Otevřené úlohy (pouze výsledek) – bodové ohodnocení je od 1 do 4 bodů (podle náročnosti a počtu podúloh).

Uzavřené úlohy – výběr z 5 možností – A/B/C/D/E, výběr ze 6 možností – A/B/C/D/E/F a jednou tzv. dichotomická úloha ANO/NE.

Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2, dohromady za max. 6 bodů.

Plnou specifikaci požadavků na testy CERMAT 2024 naleznete zde.

Požadavky vycházejí z RVP pro základní vzdělávání Matematika a její aplikace. K lepšímu pochopení též poslouží požadavky na vědomosti a dovednosti v Standardech pro základní vzdělávání od MŠMT.

Zobrazit testy na přijímačky!

Chcete se na zkoušky z 9. třídy perfektně připravit? Více informací o testech i o přípravě na míru najdete na stránkách To dáš! Přijímaček nanečisto.

Více o přípravě na přijímačky

Kluk zvládnul přijímačky na sš


Zpracovávám objednávku